chuc mung nam moi 2020
Trang chủ » Tịnh Độ tông có truyền thừa Tổ vị không?

Tịnh Độ tông có truyền thừa Tổ vị không?

Hỏi: Về sự truyền thừa Tổ vị, bên Thiền tông thì ai cũng biết, nghĩa là có sự truyền thừa hẳn hoi. Ngược lại, bên Tịnh Độ tông, thì đâu có sự truyền thừa như thế. Thế thì tại sao gọi các Ngài là Tổ?

Đáp: Đúng vậy. Bên Tịnh độ không có sự Tổ Tổ tương truyền như bên Thiền tông, nhưng các Ngài sở dĩ được tôn xưng là Tổ, bởi có nhiều lý do. Tiêu biểu như bốn lý do sau đây mà chúng tôi thấy trong phần Dẫn Nhập nói về Liên Tông Thập Tam Tổ của cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm có nêu ra như sau: ” Sở dĩ chư Tổ Liên Tông được tôn xưng các Ngài là Tổ, bởi do các vị Tăng Tục tu môn niệm Phật đời sau họp lại chọn lựa ra những vị siêu xuất mà suy tôn lên.

Sự siêu xuất đó được biểu lộ qua bốn quan điểm chính yếu sau đây :

1. Về phần kiến thức :
– Phải là các bậc thông hiểu thâm sâu cả Tông lẫn Giáo.
– Giải ngộ Phật Pháp đến mức Thượng Thừa.

2. Về Phần Đạo Hạnh :
– Phải giữ giới phẩm tinh nghiêm, hoàn toàn thanh tịnh.
– Tu hành tinh tấn.
– Lâm chung hiện rõ thoại tướng vãng sanh.

3. Về Phần Hoằng Hóa :
– Phải có công lao lớn trong việc tuyên dương pháp môn Tịnh độ.
– Hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng.
– Khuyến dắt, dẫn đạo đến ngàn muôn người niệm Phật.

4. Về Phần Trước Tác Phiên Dịch :
– Phải có trước tác (biên soạn) tối thiểu từ ba bộ sách khuyến dạy hoặc hoằng tuyên Tịnh độ trở lên.
– Phải có khả năng phiên dịch và chú sớ Kinh điển đến mức Thượng Thừa.

Bốn điều kiện nầy phải hoàn toàn đầy đủ hết mới được suy tôn lên hàng Tổ sư Tịnh độ.

© 2010 Chùa Phước Thiện

Di chuyển lên trên